Register | ተመዝገቡ

መባእታዊ ስልጠና ኮምፑተር ክትወስዱ እትደልዩ ግዱሳት፡ ክሳብ ስነ 01, 2021 ነዚ ፎርም ብምምላእ ክትምዝገቡ ትኽእሉ። ዝርዝር ትሕዝቶ ናይቲ ስልጠና፡ ብመንገዲ ኢመል ክለኣኸልኩም እዩ።

Registration Form | መመዝገቢ ፎርም

ሓበረታዅም ብፍደላት እንግሊዘኛ ጸሓፍዎ (ንኣብነት Name | ስም –  Henok)

FAQ | ብተደጋጋሚ ዝቀርብ ሕቶታት

መልሲ ንሕቶታትኩም – እዚ ገለ ካብቲ ብብዝሒ ዝሕተት ሕቶታት ኮይኑ፡ ካልእ ክበርሃልኩም እትደልይዎ ነገራት ምስ ዝህሉ ድማ፡ ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትሓቱና ትኽእሉ።

ነዚ ናይ ኮምፑተር ትምህርቲ ብሞባይል ክንመሃሮ ንኽእልዶ?

ኣብ ኮምፑተር ዘለና ኣፍልጦ ንምዕባይ፡ ነቲ ኣብዚ ትምህርቲ ዝወሃብ ግብራዊ ንጥፈታት፡ ብግብሪ ክንፍትኖም ይግባእ። እዚ ማለት እቲ ንጥፈታት ኣብ ኮምፑተር ጥራይ ምትግባሮም ስለ ዝከኣል ኮምፑተር ክህልወና ናይ ግድን ይኸውን።ኮምፑተር ናይ ዓርከ-መሓዛ ወይ ‘ውን ናይ የሕዋትና  ክንጥቀም ንኽእል ኢና።

ነዚ መባእታዊ ስልጠና ኮምፑተር መን ክመሃሮ ይግባእ?

ስሙ ከም ዘመልክቶ (መባእታዊ) – እዚ ስልጠና ኮምፑተር፡ ብቀንዱ ናብ ጀመርቲ ዝቀንዐ እዩ። ይኹን ደኣ  እምበር ፡ ንማእከላይ ኣፍልጦ ዘለዎም ‘ውን  ፍልጠቶም ንኸሐድሱ/refresher ክሕግዞም እዩ።

መባእታዊ ስልጠና ኮምፑተር እንታይ እንታይ የጠቃልል?

መባእታዊ ስልጠና ኮምፑተር ንጀመርቲ ስለዝኾነ፡ካብ ምፍላጥ ኣካላት ኮምፑተር ጀሚሩ፥ክሳብ መሰረታዊ ኣጠቃቕማ ናይ ስነዳ/ጽሕፈት ኣፕሊከሽን ሶፍትወራትን ኢንተርነትን የጠቃልል። ምሉእ ዝርዝር ትሕዝቶ ድሕሪ ምምዝጋብኵም ብ-ኢመል ክስደደልኩም እዩ።

ካብዚ ስልጠና እዚ ንረኽቦ ረብሓ እንታይ'ዩ?

እዚ ስልጠና እዚ ሓጺርን ሓፈሻውን ስለ ዝኾነ፡ ኣፈናዊ ፍልጠት ንኽንድልብ ክሕግዘና እዩ።ፍሉይ ሞያ ኮምፑተር (Editing/Programming ) ክነጥሪ ምስ እንደሊ ድማ እዚ ስልጠና እዚ ከም መንጠሪ ባይታ ወይ መበገሲ ይጠቅመና።

እዚ ስልጠና ብከመይ ኣገባብ እዩ ክወሃብ?

  • ብዝተቀርጸ ቪድዮታት
  • ዝተፈላለዩ ጽሑፋት
  • ቀጥታዊ ናይ ሕቶን መልስን ግዜ (LIVE)
  • ግብራዊ ንጥፈታት (Practicum/Projects)

ካልእ ክትሓትዎ እትደልዩ ኣለኮም ዶ?

ሕቶ ወይ  ርኢቶ ምስ ዝህልወኩም ኣብዚ ጠዊቅኩም ሕቶታትኩምን  ርኢቶታትኩምን ክትሰዱልና ትኽእሉ።

Contact Us

ብዛዕባ ኣገልግሎታትና ይዅን ስልጠናታትና ንዘለኩም ሕቶታት በዚ ጸሓፉልና።If you have any enquiry, contact us here.